Onze Algemene voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden, evenals de bijzondere voorwaarden vermeld op het verkoopscontract of de offerte zelf, van toepassing zijn op elke verkoop door STEVENS SPORT, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper.

2. STEVENS SPORT zal slechts gebonden zijn door een offerte wanneer deze gevolgd wordt door een schriftelijke aanvaarding van de offerte. De geldigheid van offertes vanwege STEVENS SPORT is steeds beperkt tot de periode zoals die vermeld staat op de offerte, en in afwezigheid van dergelijke vermelding, is de geldigheid beperkt tot een periode van 15 dagen ingaand op de dag van verzending van de offerte. Bestellingen die niet voorafgegaan werden door een schriftelijke offerte vanwege STEVENS SPORT zullen de laatste slechts binden indien ze uitdrukkelijk werden aanvaard door STEVENS SPORT. Door een bestelling te plaatsen, erkent de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de offerte zullen slechts geldig zijn indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

3. Annulatie van bestellingen door de koper zal dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven en zullen enkel geldig zijn indien ze schriftelijk werden aanvaard door STEVENS SPORT. In dergelijk geval zal STEVENS SPORT gerechtigd zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan haar recht om de werkelijke schade te bewijzen indien deze hoger ligt, of tot gedwongen uitvoering over te gaan indien STEVENS SPORT niet akkoord is met de annulatie.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal STEVENS SPORT niet gebonden zijn door de leveringsvoorwaarden, die enkel ten titel van informatie dienen. Het niet-respecteren van vermelde leveringsvoorwaarden kan onder geen beding worden ingeroepen om de annulatie van een bestelling of offerte te vorderen, een levering te weigeren, facturen niet te betalen of schadevergoeding te vorderen.

5. Welke ook de leveringsvoorwaarden zijn, de koper zal geacht worden de goederen te aanvaarden op de zetel van STEVENS SPORT na conformiteit van de goederen met de contractuele bepalingen te hebben geverifieerd. In afwezigheid hiervan wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard steunend op de kwaliteitscontroles uitgevoerd door STEVENS SPORT. Klachten met betrekking tot de goederen zullen enkel geldig zijn indien en voorzover (i) een uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt op het moment van levering van de goederen aan de koper, (ii) schade aan de goederen ten gevolge het transport en andere gebreken uitdrukkelijk op de leveringsbon worden vermeld, en (iii) de klachten schriftelijk, zowel per fax als aangetekend schrijven, aan STEVENS SPORT worden verzonden binnen 24 uur na levering van de goederen. Deze bepalingen dienen in het bijzonder te worden toegepast in geval van niet-conforme levering en zichtbare gebreken. Indien de goederen geleverd worden met een vervaldatum, dient de koper bij levering te verifiëren of de vervaldatum goed leesbaar is, correct en conform met de standaarden. Indien de koper van mening is dat dit niet het geval is, dient hij het nodige voorbehoud te maken op de wijze en binnen de termijn zoals hierboven vermeld. De koper zal in ieder geval steeds verantwoordelijk zijn de schade tot een minimum te beperken. Onder geen beding zal de koper gerechtigd zijn om schadevergoeding of compensatie te vorderen voor winstderving of andere indirecte schade.

6. De goederen worden geleverd overeenkomstig de voorwaarden van de bestelling, of, in afwezigheid van specifieke bepalingen hier omtrent, “ex works”. Zelfs in geval er andere leveringsvoorwaarden werden overeengekomen, zijn de goederen aanvaard op moment van transport, en worden zij vervoerd onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van STEVENS SPORT. Indien de koper dit wenselijk acht, dient hij het transport van de goederen te laten verzekeren. Indien de koper één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt, zal STEVENS SPORT gerechtigd zijn de uitvoering van de bestelling op te schorten, geheel of gedeeltelijk, of het nog niet-uitgevoerde deel van de bestelling te annuleren, zonder enige voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst. STEVENS SPORT behoudt zich het recht voor een bestelling in één of meerdere leveringen uit te voeren.

7. In de volgende gevallen zal de koper onder geen beding gerechtigd zijn om STEVENS SPORT aansprakelijk te houden of de goederen terug te zenden: (i) indien de vervaldatum van de producten is overschreden door een fout of nalaten van de koper of indien de koper geen klacht hieromtrent heeft gedaan overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen, of (ii) indien de goederen niet langer verkoopbaar of verbruikbaar zijn door een fout of nalaten van de koper. In alle andere gevallen waarbij de koper STEVENS SPORT aansprakelijk houdt, kunnen goederen slechts worden teruggezonden mits voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege STEVENS SPORT.

8. De goederen worden verkocht met eigendomsvoorbehoud zodat STEVENS SPORT de volledige en exclusieve eigendom behoudt van de verkochte goederen tot betaling van het volledige hoofdbedrag, interesten, kosten en taksen, zelfs indien de goederen werden verwerkt. Vanaf het moment van de levering, gaan alle risico’s over op de koper. In geval van herverkoop behoudt STEVENS SPORT zich het recht voor de prijs te vorderen van de goederen gehouden door de volgende koper. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de prijs van de herverkoop. In geval van niet-betaling op enige van de overeengekomen vervaldata, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden ten gunste van STEVENS SPORT. STEVENS SPORT kan in voorkomend geval restitutie van de goederen op kosten van de koper en schadevergoeding vorderen. STEVENS SPORT is gerechtigd om eventuele voorschotten te behouden ter dekking van mogelijke verliezen bij herverkoop.

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van STEVENS SPORT cash betaalbaar, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel of via overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving het uitstaande bedrag van alle facturen van de betre­ende koper opeisbaar maken. Elke vertraging in betaling van een uitstaand bedrag van een factuur, zelfs gedeeltelijk, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een interest van 12% per jaar doen lopen, ingaand op de datum van levering van de goederen aan de koper en tot op de datum van volledige betaling van de facturen. Bijkomend zullen alle facturen die onbetaald blijven op hun vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met een bedrag van 10% van het openstaand bedrag, met een minimum van 125 euro. In geval van vertraging in de betaling, is STEVENS SPORT gerechtigd om de uitvoering van bestellingen of andere verplichtingen jegens de koper op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, en met het recht voor STEVENS SPORT om bijkomende schadevergoeding te vorderen vanwege de koper. De koper zal niet gerechtigd zijn om het uitstaande bedrag van facturen te verminderen of te compenseren op basis van klachten met betrekking tot eerdere leveringen.

10. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan uitdrukkelijke en gedetailleerde klacht bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn plicht tot betaling van een factuur.

11. In geval van overmacht, in het bijzonder elke actie van derde partijen of gebeurtenissen buiten de controle van STEVENS SPORT, dewelke op abnormale wijze de uitvoering van een bestelling vertragen of belemmeren, of die tot gevolg heeft dat de kosten wezenlijk stijgen, zal STEVENS SPORT gerechtigd zijn de overeenkomst of bestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

12. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst, bestelling of verkoop, zal beslecht worden overeenkomstig Belgisch recht, en zullen onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van STEVENS SPORT.